Ansøgninger

Ansøgninger til Fonden behandles fortroligt. Fra 1. juli 2022 administreres alle ansøgninger via Grant Compass. For alle ansøgninger gælder følgende:

  1. De skal indsendes elektronisk via et af nedenstående link. Fonden har to ansøgningsrunder årligt, med ansøgningsfrist henholdsvis 15. marts og 15. oktober. (Falder den 15. på en lørdag eller søndag er fristen den følgende mandag.)
  2. De skal indeholde oplysninger om ansvarlig tovholder, angivelse af CVR- eller CPR-nummer, samt bankoplysninger i tilfælde af imødekommelse af ansøgningen.
  3. De skal være ledsaget af et budget for det projekt, der ansøges om, en angivelse af, hvornår pengene forventes brugt, samt hvem der forventes at deltage i projektet.
  4. Når projektets formål er opfyldt, skal bevillingsmodtager indsende et interessant billede (jpg format), som illustrerer aktiviteten samt en tekst på max 500 anslag, der kommunikativt fortæller om resultatet af bevillingen med henblik på anvendelse på Wistifondens hjemmeside og i dens årsberetning.

Bevillingen forventes brugt inden 2 år efter ansøgningstidspunktet, og bestyrelsen imødeser en afrapportering af projektets forløb efter dets afslutning, herunder en kort beskrivelse af projektet med billede.

Der åbnes for ansøgninger til næste ansøgningsrunde 1. december 2022.

Det Danske Kulturinstitut, herunder den oplysende mellemfolkelige kontaktformidling, der udgår fra kulturinstitutterne i udlandet, og som er i overensstemmelse med fondens formål.

Personer og institutioner m.v. der virker for international forståelse og oplysning samt i det hele taget kulturelt samvirke i overensstemmelse med fondens formål.

Afholdelse af konferencer med decentralisering, regionalt selvstyre og grænseoverskri­dende europæisk samarbejde som gennemgående emner.

Støtte til udgivelse af tidsskrifter og andre publikationer på hovedsprogene, der sagligt skildrer enkelte eller flere, fortrinsvis europæiske regioners udvikling og indsats inden for samfundskulturen eller regionalt og grænseoverskridende samarbejde.

Støtte til afholdelse af seminarer, kurser og studierejser vedrørende samfundskulturelle emner.

Bestyrelsen for Folmer Wisti Fonden for International Forståelse, juli 2022.