Vedtægter

WISTIFONDEN

Folmer & Helle Wistis Fond for International Forståelse
The Folmer & Wisti Foundation for International Understanding

FUNDATS
for

WISTIFONDEN
Folmer & Helle Wistis Fond for International Forståelse

§ 1

Fondens navn er WISTIFONDEN – Folmer & Helle Wistis Fond for International Forståelse. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2

Fondens formål er at medvirke til international forståelse og oplysning især inden for de folkelige kredse, blandt ungdommen og i provinsområderne, med samfundskulturen som det centrale emne og gensidighed og åbenhed som grundlag og forudsætning.

§ 3

Stk. 1:  Af fondens midler ydes primært støtte til Det Danske Kulturinstitut, herunder den oplysende mellemfolkelige kontaktformidling, der udgår fra kulturinstiuttterne i udlandet, og som er i overensstemmelse med fondens formål.

 

Stk. 2:  Af fondes midler kan endvidere ydes støtte til:

 

A. Personer og institutioner m.v. der virker for international forståelse og oplysning samt i det hele taget kulturelt samvirke i overensstemmelse med fondens formål.

 

B. Afholdelse af konferencer med decentralisering, regionalt selvstyre og grænseoverskri­dende europæisk samarbejde som gennemgående emner.

 

C. Støtte til udgivelse af tidsskrifter med det formål ud fra de i fundatsen nedfældede princip­per: Det oplysende samfundskulturelle princip, det regionale princip og gensidighedsprincip–pet – at skildre og diskutere midler og veje til fremme af de mellemfolkelige forbindelser samt grænseoverskridende kontakt og samarbejde.

 

D. Udgivelse af og/eller støtte til udgivelse af publikationer på hovedsprogene, der sagligt skildrer enkelte eller flere, fortrinsvis europæiske regioners udvikling og indsats inden for samfundskulturen eller regionalt og grænseoverskridende samarbejde.

 

E. Støtte til afholdelse af seminarer, kurser og studierejser vedrørende samfundskulturelle emner.

§ 4

Afkast af fondens formue uddeles efter reglerne i §§ 5 og 10.

§ 5

Afkastet af fondens formue skal anvendes i overensstemmelse med fondens formål, jfr. §§ 2 og 3.
Der kan af afkastet foretages henlæggelser til konsolidering og til senere uddeling i overens­stemmelse med fondslovgivningens regler herom.

§ 6

Fondens formue skal anbringes i sådanne værdier, hvori midler tilhørende fonde undergivet offentligt tilsyn kan anbringes efter de til enhver tid gældende regler. Efter bestyrelsens bestemmelser herom skal dog op til halvdelen af fondens formue kunne anbringes i andre værdier – herunder også fast ejendom – som bestyrelsen måtte finde velegnet for at sikre fondens formue, dens værdifasthed eller afkast.
Kontante beløb indsættes på konti i et af bestyrelsen valg anerkendt pengeinstitut, og i øv­rigt i overensstemmelse med fondslovgivningens regler.

§ 7

Fonden ledes af en alsidig sammensat bestyrelse på mindst fem og højst 9 medlemmer.
Medlemsskab af bestyrelsen er ikke tidsbegrænset.
Bestyrelsen supplerer sig selv.

§ 8

Bestyrelsen vælger en formand af sin midte.
Bestyrelsens beslutninger træffes, hvor andet ikke er foreskrevet i fundatsen, ved simpel stemmeflerhed.
I tilfælde af  stemmelighed er formandens stemme afgørende. Deltager formanden ikk i afstemningen, afgøres spørgsmålet ved lodtrækning.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.
Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol for fonden. I denne protokol indføres fondens fundats, oplysninger om de af fonden foretagne uddelinger samt i øvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte være af interesse for fonden.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden så ofte denne finder det fornødent, dog mindst én gang om året i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, eller når det kræves af mindst to bestyrelsesmedlemmer.

§ 9

Finden tegnes af bestyrelsens formand sammen med et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 10

Der kan ved bestyrelsesbeslutning af fondens afkast tillægges formanden et arbejdshonorar i forhold til dennes virksomhed i fondens tjeneste. Der kan endvidere tillægges bestyrelsens øvrige medlemmer et årligt vederlag.
Videre kan der afholdes passende udgifter til kontorhold m.v. efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

§ 11

Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen aflægger hvert år regnskab over fondens formue, dens afkast og udgifter. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

§ 12

I tilfælde af fondens opløsning skal fondens midler anvendes eller bortskænkes efter bestyrelsens bestemmelse til formål, der er i overensstemmelse med fondens formål som fastlagt i fundatsens §§ 2 og 3, og som kan godkendes af fondsmyndigheden. Midlerne kan efter fondens opløsning ingensinde tilflyde fondens grundlægger, mag.art. Folmer Wisti, dennes hustru eller disses descendenter.

§ 13

Hvis ændrede forhold gør det påkrævet eller hensigtsmæssigt at foretage ændringer i fundatsen, skal beslutninger herom kunne vedtagesmed tilslutning af 3/4 af bestyrelsens medlemmer, dog mindst tre, idet dog bestyrelsen ikke kan træffe bestemmelse om ophævelse eller ændring af formuleringen af fondens formål som fastlagt i § 2 eller af bestemmelserne i fundatsens § 12.

Således vedtaget på fondens bestyrelsesmøde den 6. maj 2015

I bestyrelsen:

Karsten Fledelius – formand

Bent Pedersen – næstformand

Jytte Hilden

Michael Metz Mørch

Kund-Erik Therkelsen